Associació
Gitana
de Dones

Actualitat

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

“El somni continua viu”

El passat 28 de gener de 2017 es va realitzar a Barcelona el Pre-congrés de la Dona Gitana amb el suport del Pla Integral del Poble Gitano (PIPG)de la Generalitat de Catalunya. En aquesta reunió van participar, més de cinc entitats internacionals i quatre de l’estat amb l’objectiu de treballar conjuntament per a l’II Congrés internacional.

En el pre-congrés es va començar a preparar l’II Congrés Internacional de les Dones Gitanes: Les Altres Dones, que se celebrarà el 14 i 15 de desembre de 2017. Comptem amb la presència del Sr. Ramón Vilchez, representant al PIPG, que reconeix i dóna suport a la importància del paper de les dones gitanes.

Les associacions que van participar pertanyien a Grècia, Romania, Sèrbia, Bulgària, Irlanda, Alemanya i al territori Estatal. Totes elles van aportar idees i van destacar la importància de visibilitzar les bones pràctiques que es realitzen en cadascun dels seus països. Van participar més de 40 dones de les següents associacions: Associació Amalipe Center (Bulgària), PaveePoint (Irlanda), Nicoleta Bitu presidenta de la Federació Democrà- tica de Gitanos (Romania) i Oana Ionita la presidenta del Fòrum de dones Romaní (Romania), Roma Center Pozega(Sèrbia), l’associació de dones Gitanes Kamira(Còrdova), Sim Romí (Bilbao), Associació de Dones Romí (Granada) i l’Associació de dones Gitana Drom Kotar Mestipen.

El marc de referència d’aquest Pre-congrés van ser les línies de treball sorgides en el 1r Congrés Internacional de Dones Gitanes (2010), és a dir, tornar a reunir les dones de base, les quals mai han tingut l’oportunitat d’incloure la veu en el debat públic; feminisme gitano; educació; i el mercat laboral. En la reunió es va decidir conjuntament que l’II Congrés creés espais de reflexió i flexibilització on es pugui generar un espai dialògic per a aprofundir els diversos temes.

 

Els objectius del II Congrés Internacional de la Dona Gitana són:

  1. Potenciar una imatge del poble gitano, i de les dones gitanes, positiva donant a conèixer les situacions de discriminació i de superació que s’estan protagonitzant per a visibilitzar les solucions i aportacions que ja s’estan desenvolupant i que estan obtenint bons resultats.
  2. Aprofundir sobre la desigualtat de gènere i promoure la igualtat de gènere i el treball conjunt entre ho- mes i dones gitanes per a la construcció d’una societat més igualitària.
  3. Ampliar, enfortir i desenvolupar una xarxa de dones gitanes que promogui la difusió de les pràctiques superadores de les situacions de desigualtat.
  4. Enfortir una xarxa de dones gitanes amb altres xarxes o grups per a poder multiplicar el treball de sensibilització i coneixement del poble gitano, en general i les dones gitanes en particular.
  5. Trencar el silenci davant de les situacions de violència de gènere i promoure una convivència pacífica i enriquidora entre home i dones.
  6. Difondre i estendre la veu de les dones gitanes.

 

“El II Congrés donarà la veu a les dones gitanes de base els qui tradicionalment han estat excloses del debat públic. Per això en el pre-congrés es va parlar com arribar a més dones que no han tingut aquesta oportunitat.

En conclusió, el pre-congrés va ser el primer pas per a aconseguir la participació i diàleg entre dones gitanes d’Europa. El nostre objectiu és aportar idees per a la promoció i millora de la vida de totes les dones gitanes.

Així, explicarem al conjunt de la societat el nostre repte col·lectiu i solidari, com a dones i com a gitanes.”