Actualitat

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Espais de participació

La nostra Associació també treballa en la xarxa i participada en diferents entitats relacionades amb la comunitat gitana, l’educació de persones adultes i la lluita en contra de la violència de gènere a nivell autonòmic, estatal i europeu.

Algunes d’aquestes entitats en les quals DromKotar Mestipen participa són:

  • Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya impulsat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i concretament amb l’administració dins dels grups de treball de la Dona i Educació i com a membres del seu Consell Assessor.
  • Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA) – Consell Municipal del Poble Gitano de l’Ajuntament de Barcelona, tant a la comissió permanent com a les comissions de treball.
  • Centre d’Estudis Gitanos de la UB, dins del Consell Assessor.
  • Intergrup del Poble Gitano del Parlament de Catalunya.

 

A part d’aquests projectes, Drom Kotar Mestipenha participat com a institució col·laboradora en altres projectes finançats europeus i projectes espanyols.

A nivell nacional:
Drom Kotar Mestipen és membre de KAMIRA, una Federació de dones gitanes de Còrdova, les col·laboracions de les quals es van fer més estretes durant els últims anys, especialment amb el treball d’apoderar a la dona gitana, i la preocupació de com bregar amb la violència de gènere i amb el tràfic d’éssers humans, que també arriba a afectar les comunitats gitanes.

A nivell europeu:
Drom Kotar Mestipen és membre convidat de tres reconegudes organitzacions que actuen a nivell europeu, on en cadascuna d’elles es porten les veus de les veus gitanes de base.

  • The International Romani Women Network (IRWN)
  • European Women’s Lobby
  • EU Civil Society Plataform against Tracking in Human beings