Associació
Gitana
de Dones

Includ-ed

Includ-ed

Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education” Prioritat set del Sisè Programa Marc de la Comissió Europea (2006-2011).