Associació
Gitana
de Dones

Col·laboracions, Projectes en curs

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Brudila Callí

Les dones gitanes contra l’exclusió. Superació de l’absentisme i el fracàs escolar de les nenes i adolescents gitanes” Pla Nacional R+D+I. Institut de la Dona, Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, Ministeri de Treball i Afers Socials (2000-2003).