Associació
Gitana
de Dones

Col·laboracions, Projectes en curs

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Mestipen Romi

“Dona gitana i associacionisme a Espanya. Reptes i contribucions”. Pla Nacional R+D+I. Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia. Ministeri de Treball i Afers Socials/Institut de la Dona (2004-2006).