Associació
Gitana
de Dones

Projectes realitzats

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Includ-ed

Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education” Prioritat set del Sisè Programa Marc de la Comissió Europea (2006-2011).