Associació
Gitana
de Dones

Projectes coordinats, Projectes en curs

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Young Voices Project

Projecte Finançat pel programa Erasmus+ (2017-2019)

Els objectius del projecte van ser contribuir a l’augment de la inclusió social de les joves gitanes de base a Europa, basant-nos en la creació d’un