Associació
Gitana
de Dones

Projectes coordinats, Projectes en curs

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Rom-Act

“Ampliant l’accés de les dones gitanes als sistemes de validació de l’aprenentatge no formal i informal”. Lifelong Learning Programme de la Comissió Europea i hi participen set socis de diferents països europeus. (2012-2014).
Coordinador: Drom Kotar Mestipen.